Darbības stiprināšana un sadarbības veicināšana 

Sabiedrības integrācijas fonda projekts "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma darbības stiprināšana un sadarbības veicināšana" (2023.LV/NVOF/MIC/010/12).

Projekta mērķis ir Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības stiprināšana, interešu aizstāvības veicināšana un vardarbības un cilvēktirdzniecības gadījumu risināšanā iesaistīto speciālistu sadarbības veicināšana.

Projekts "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma darbības stiprināšana un sadarbības veicināšana" ir vērsts uz efektīvāku un veiksmīgāk koordinētu vardarbības un cilvēktirdzniecības upuru interešu aizstāvību, nodrošinot nodibinājuma darbības un pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Projekta galvenās aktivitātes saistītas ar Centra MARTA Liepājas nodibinājuma sadarbības veicināšanu ar nevalstiskajām organizācijām un valsts un pašvaldību institūcijām, organizējot un piedaloties semināros, diskusijās, sanāksmēs un darba grupās. Projekts veicināja sabiedrības iesaisti vardarbības problemātikas aktualizēšanā, nodrošinot gan sabiedrības informētību, gan iespēju piedalīties Centra MARTA Liepājas nodibinājuma organizētajos pasākumos, gan iesaistīties brīvprātīgajā darbā cilvēktiesību un sieviešu tiesību aizstāvības jomā. Projekta aktivitātes norisinājās Liepājā un Dienvidkurzemes novadā desmit mēnešu garumā, un bija vērstas uz plašu mērķauditoriju – sievietēm, bērniem un speciālistiem, kuri iesaistīti vardarbības un cilvēktirdzniecības gadījumu risināšanā.

Projekta aktivitātes:
*Administratīvais un materiāltehniskais atbalsts Nodibinājuma pamatdarbības nodrošināšanai.
*Dalība lēmumu pieņemšanas procesos – sociālās jomas institūciju darba grupās, komiteju un komisiju sēdēs.
*NVO un institūciju sadarbības, kā arī NVO savstarpējās sadarbības veicināšanas procesos.
*Palīdzošo speciālistu un atbalsta sniegšanās iesaistīto organizāciju biedru un darbinieku izglītošana.
*"Starpinstitucionālās sadarbības plāna vardarbības ģimenē un partneru starpā novēršanai Liepājā (2020-2025)" monitoringa nodrošināšana.|
*Projekta administrēšana un publicitāte.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2023.–31.10.2023.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Kapacitātes celšana

Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes programmas "Ilgtspēja un kapacitāte" projekts "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana".


Projekta mērķis ir veidot Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus.

Lai sasniegtu projekta mērķi, organizācija ir apzinājuši trīs darbības virzienu, kuru ietvaros tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

1. darbības virzienā "Organizācijas darbības stratēģiskā plānošana un finanšu pārvaldība" notiks trīs aktivitātes – (1) Nodibinājuma stratēģiskās attīstības plāna izstrāde 2021-2023, (2) Nodibinājuma reģistrēšana sabiedriskā labuma organizācijas statusam un (3) reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

2. darbības virzienā "Nodibinājuma redzamība un komunikācija" tiks īstenotas divas aktivitātes – (1) Nodibinājuma vizuālās identitātes izstrāde un (2) mājas lapas www.martaliepaja.lv rediģēšana un pilnveidošana.

3. darbības virzienā "Nodibinājuma pārvaldības sistēmas izveide un iekšējās sadarbības stiprināšana" – (1) klientu pārvaldības sistēmas izveide un (2) iekšējās kvalitātes kontroles kārtības izstrāde un ieviešana.

Ieviešot projektu, tiks nodrošināta spēcīgas un labi pārvaldītas organizācijas ilgtspējīga pastāvēšana Liepājā un Kurzemes reģionā, kas sniegs būtisku pienesumu pilsoniskajai sabiedrībai kopumā šajā reģionā.

Projekta īstenošanas laiks: 05.2021.-12.2021.

Projektu "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Projekta mērķis ir veidot Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus, un kopējais finansējums ir 19 173.98 eiro.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv

Pamatdarbības un interešu aizstāvības darba stiprināšana

Sabiedrības integrācijas fonda projekts "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības un interešu aizstāvības darba stiprināšana" (2021.LV/NVOF/MIC/).

Projekta mērķis ir veicināt vardarbības pret sievieti un bērniem un cilvēku tirdzniecības mazināšanu Liepājas pilsētā un Kurzemes reģionā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir vardarbībā cietušas sievietes, bērni un arī cilvēku tirdzniecības upuri. Projekta īstenošanas rezultātā mērķa grupai būs pieejami vajadzībām pielāgoti pakalpojumi, kā arī īstenojot interešu aizstāvības darbu Liepājas pilsētā, tiks veicināta mērķa grupas interesēm un vajadzībām atbilstoša strapinstitucionālā sadarbība vardarbības gadījumos. Netiešā mērķa grupa – Liepājas pašvaldība, pašvaldības un valsts iestādes.

Projekta aktivitātes:

*Administratīvais un materiāltehniskais atbalsts Nodibinājuma pamatdarbības nodrošināšanai.
*Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana vardarbībā cietušām personām un supervīzijas starpdisciplinārai komandai.
*Klientu gadījumu monitoringa sistēmas izveide un ieviešana.
*Liepājas Starpinstitucionālās sadarbības attīstības plāna vardarbības ģimenē mazināšanai 2020-2025 monitoringa nodrošināšana.
*Projekta administrēšana un publicitāte.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021.-20.11.2021.

IZCEĻAM un nostiprinām vērtības

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (saīsinājumā - PuMPuRS) (8.3.4.0/16/I/001)

Biedrības "Centrs MARTA" Liepājas filiāle sadarbībā ar J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolu kopš pagājušā gada jūlija īstenoja dažādas aktivitātes projektā "IZCEĻAM un nostiprinām vērtības un attieksmes".

Organizēto regulāro jauniešu grupu ietvaros īpašu uzmanība tika pievērsta vardarbības mazināšanai un veselīgu attiecību veicināšanai, jaunieši apmeklēja kultūras pasākumus, kā arī tika izveidota Ideju platforma ar mērķi veicināt jauniešu aktivitāti un līdzdalību aktuālas problēmas – vardarbības un mobinga – mazināšanā.

Projektā notika jauniešu grupu nodarbību cikls 9. klases skolēniem no J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas. Kopš 2020. gada septembra 28 jaunieši tikās nodarbībās gan klātienē, gan tiešsaistē, lai attīstītu savas prasmes, kas nepieciešamas, lai atpazītu, reaģētu un novērstu vardarbību pret sevi un saviem vienaudžiem, kā arī pilnveidotu prasmes veidot veselīgas un savstarpēji atbalstošas attiecības ar vienaudžiem. Nodarbības vadīja Centra MARTA Liepājas filiāles jauniešu grupu vadītāja Ieva Dzerkale, izmantojot Centra MARTA izstrādāto “Metodoloģiju darbā ar jauniešu grupām” vardarbības mazināšanai un veselīgu attiecību veicināšanai starp jauniešiem.

"Skolas pārstāvji norādīja, ka grupu nodarbības bija labs un noderīgs papildinājums skolēniem attālinātajā mācību procesā. Tas palīdzēja arī pedagogiem noslogotajā mācību procesa organizācijā. Arī jauniešu vecāki bija novērojuši pozitīvo ietekmi – iknedēļas grupu nodarbības palīdzēja skolēniem uz brīdi atrauties no attālinātajām mācībām un pievērsties citām tēmām, kā arī viņiem bija svarīgi regulāri tikties un līdzdarboties ar saviem klases biedriem," uzsver projekta vadītājs Juris Dilba.

Pēc grupu nodarbību cikla pabeigšanas šī gada pavasarī jauniešu turpināja darbu trīs ideju platformas nodarbībās, kuras vadīja Centra MARTA jaunatnes programmu vadītāja Madara Mazjāne un jauniešu grupu vadītāja Ieva Dzerkale. Platformas ietvaros jaunieši realizēja savas radošās idejas – radīja īsfilmu par mobinga tēmu (skatīt šeit), veica skolēnu un pedagogu aptauju par mobingu un izveidoja Instagram kontu "Sakinemobingam". Nodarbību ietvaros jauniešiem bija iespēja uzzināt par Rojas vidusskolas skolnieču Patrīcijas Kleinbergas un Megijas Janševicas pieredzi mobinga mazināšanai savā skolā.

PuMPuRS projekta ietvaros jauniešiem no J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas, daļa no kuriem pakļauti priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem, bija iespēja apmeklēt trīs Latvijas skolas somas programmā iekļautus tiešsaistes kultūras pasākumus. Sadarbojoties ar skolas pedagogiem, kultūras pasākumu saturs kļuva arī par mācību procesa sastāvdaļu. Skolēni noskatījās Liepājas teātra mācībizrādi "Kā top izrāde?", kinoteātra "Splendid Palace" piedāvāto kinolektoriju un dokumentālo animācijas filmu "Mans mīļākais karš", kā arī dueta "Santehniķi" digitālo muzikālo sarunu "Kā no nekā radīt mūziku".

Apkopojot projekta rezultātus sadarbībā ar  J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas skolotājiem, secināts, ka aktivitātes ir veicinājušas jauniešu piederības izjūta grupai un kopienai. Ir tikušas attīstītas jauniešu spējas kritiski analizēt situācijas un iestāties pret vardarbību un netaisnību drošā veidā. Grupu darbības rezultātā jauniešiem ir pilnveidojušās spējas pieņemt atbildīgus un apzinātus lēmumus par savu emocionālo, garīgo un fizisko veselību, kā arī izveidot un uzturēt veselīgas, cieņpilnas attiecības ar saviem vienaudžiem, skolotājiem, vecākiem un sevi. "Aptaujā lielākā daļa jaunieši norādīja, ka viņi tagad spēj atpazīt mobinga situācijas labāk kā pirms šī procesa, viņi jūtas drošāk kā pirms tam, lai iesaistītos situācijās, kad mobings notiek, lai to mazinātu vai apturētu, kā arī viņi tagad jūtas pārliecinātāki par mobingu runāt ar citiem, informēt un izglītot nekā pirms šī procesa," uz sasniegumiem attiecībā uz dalībnieku izaugsmi norāda Ieva Dzerkale.

Projekts notika atklāta projektu konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" ietvaros, kura organizēšanas pamats – Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (saīsinājumā - PuMPuRS) (8.3.4.0/16/I/001).

Sievietes un bērni – droši savā pilsētā

Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014.–2020. gadam projekts "Sievietes un bērni – droši savā pilsētā" (“Drošā pilsēta”) (Nr. LLI-392)

Pētījumi liecina, ka Latvija un Lietuva ir to Eiropas valstu vidū, kurās vardarbība pret sievieti ģimenē ir augstāka par vidējo līmeni Eiropas Savienībā. Eiropas mēroga pētījums, kuru 2014.gadā veica Eiropas Pamattiesību aģentūra, atklāj, ka 32% sieviešu Latvijā un 24 % sieviešu Lietuvā ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību no saviem partneriem. 60% sieviešu Latvijā un 51% sieviešu Lietuvā ir piedzīvojušas emocionālu vardarbību no savu partneru puses. Daudzas sievietes jūtas nedroši savās ģimenēs un intīmajās attiecībās un būtiska loma aizsardzības un atbalsta nodrošināšanai vardarbības upuriem ir vietējām pašvaldībām. Vardarbība ģimenē tiek atzīta par būtisku sabiedrības drošības izaicinājumu.

Projekta mērķis bija izveidot un uzlabot koordinētu rīcību vardarbības ģimenē gadījumos Liepājā un Klaipēdā, lai efektīvāk varētu sniegt atbalstu vardarbībā cietušām sievietēm un bērniem.

Projekta "Drošā pilsēta" fokuss bija gan uz speciālistu, kas ikdienā saskaras ar vardarbības ģimenē gadījumiem, individuālās kompetences un zināšanu celšanu, gan arī uz iesaistīto institūciju sadarbības uzlabošanu, reaģējot uz vardarbības ģimenē gadījumiem. Projekts nebūtu iedomājams bez pārrobežu sadarbības un pieredzes apmaiņas aktivitātēm starp Liepājas un Klaipēdas speciālistiem.

Kopumā projekta īstenošanas 21 mēnesī palīdzība tika sniegta 313 sievietēm un 95 bērniem (Liepājā Centrs MARTA sniedza palīdzību 67 sievietēm un 17 bērniem), būtiski pārsniedzot plānotos projekta rezultātus.

Lietuvas un Latvijas pētnieki projektā veica pētījumu par cietušo vajadzībām un pakalpojumu pieejamību, kā arī pieejamiem risinājumiem katrā valstī vardarbības ģimenē gadījumos. Pētījuma ietvaros tika aptaujātas 251 personas par viņu pieredzi ar vardarbību un dažādām institūcijām, kā arī tika veiktas 40 padziļinātās intervijas ar vardarbībā cietušām personām. Liepājā tika intervēti 20 Centra MARTA un Liepājas pilsētas sociālā dienesta klienti, kas saņēma sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saistībā ar piedzīvoto vardarbību. Pētījums sniedz ieskatu cietušo vajadzībās, kā arī apzin cietušo pieredzi sadarbībā ar dažādām institūcijām, izceļot gan institūciju stiprās, gan vājās puses darbā ar vardarbības ģimenē gadījumiem.

Lai veicinātu Klaipēdas un Liepājas speciālistu pieredzes apmaiņu, tika organizēti vairāki pieredzes apmaiņas braucieni – 28.11.2018. 9 pārstāvji no Klaipēdas pašvaldības, nevalstiskā sektora, policijas un prokuratūras viesojās Centra MARTA Liepājas filiālē un Liepājas pašvaldības domes Sociālajā dienestā, kā arī piedalījās kopīgās apmācībās par darbu ar vardarbības veicējiem. 27.03.2019. 13 speciālistu delegācija no Liepājas viesojās Klaipēdas Ģimenes un bērnu labklājības centrā un Klaipēdas reģiona Policijas galvenajā komisariātā, lai iepazītos ar šo iestāžu darbu un aktuālajiem izaicinājumiem vardarbības novēršanas jomā.

30–31.05.2019. 15 pārstāvji no Liepājas sociālā dienesta, Liepājas pilsētas bāriņtiesas, pašvaldības policijas, valsts policijas un Centra MARTA piedalījās kopīgā divu dienu seminārā ar Klaipēdas kolēģiem. Semināra pirmajā dienā Klaipēdas Psiholoģiskās un sociālās palīdzības centra pārstāves Olga Kirajeva vadībā semināra dalībnieki kopīgi izvērtēja Lietuvas policijas video sižetu no notikuma vietas par vardarbību ģimenē un pēc tam piedalījās darbnīcā "Pirmais kontakts ar cietušo – kas paliek apslēpts?". Linga Švanienė, psiholoģe un psihoterapeite, ar semināra dalībniekiem runāja par veiksmīgas komunikācijas pamatprincipiem. Semināra otrajā dienā vienādu iespēju eksperte no Līdztiesības veicināšanas centra Margarita Jankauskaitė vadīja lekcijas par starpinstitucionālo sadarbību un efektīvu komandas darbu. Dalībnieki diskutējot, veidoja kopīgu izpratni par dzimumā balstītu vardarbību, par to, kas ir sistēmiska vardarbība tuvās attiecībās. Balstoties uz dažādiem starptautiskiem pētījumiem, tika sastādīts vardarbības veicēja portrets. Kopumā abās dienās seminārā piedalījās 38 dalībnieki.

Lai meklētu labākos risinājums starpinstitucionālajai sadarbībai Klaipēdā un Liepājā tika veikta sadarbības modeļa pilotēšana, katrā pilsētā pievēršot uzmanību specifiskiem aspektiem. Liepājā augustā un septembrī pilotprojekta ietvaros policijas darbinieki, reaģējot uz aizdomām par vardarbību ģimenē, aizpildīja ziņojumu par notikumu, kas nākamajā darba dienā tiks nosūtīti Liepājas pilsētas domes Sociālajam dienestam un Centram MARTA, kas nekavējoties sazināsies ar cietušo un piedāvās sociālā darbinieka, psihologa un jurista konsultācijas un cita veida palīdzību. Gadījumos, kad ģimenes vardarbībā cietušais ir bērns, policijas ziņojums tika nosūtīts Liepājas pilsētas bāriņtiesai, lai nodrošinātu bērna tiesības un intereses. Pirms pilotprojekta uzsākšanas Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem, kā arī sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem tika nodrošinātas apmācības par cietušā profilu un ziņojuma aizpildīšanu, un pirmo kontaktu ar cietušo. Apmācības vadīja Centra MARTA Liepājas filiāles vadītājs Juris Dilba un psiholoģe Vija Zēlerte, kā arī Klaipēdas Psiholoģiskās un sociālās palīdzības centra psiholoģe un palīdzības tālruņa līnijas vadītāja Olga Kirajeva. Apmācībās piedalījās 98 speciālisti.

Domājot par projekta rezultātu ilgtspēju, gan Klaipēdā gan Liepājā tika izstrādāts Starpinstitucionālās sadarbības plāns vardarbības ģimenē un partneru starpā novēršanai Liepājā 2020–2025. gadam. Liepājā plānu izstrādāja Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests sadarbībā ar biedrības "Centrs MARTA" Liepājas filiāli, Valsts Policiju, Liepājas pašvaldības policiju, Liepājas pilsētas bāriņtiesu un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi. Plāna izstrādes procesu moderēja Latvijas Universitātes pētnieces Aivita Putniņa un Zane Linde Ozola.  Plānā ir definēti četri galvenie virzieni -  (1) Sabiedrība Liepājā bez vardarbības, (2) Vienota rīcība vardarbības mazināšanā Liepājā, (3) Cietušie jūtas droši palīdzības un atbalsta saņemšanai un (4) Elastīgs un pieejams atbalsts vardarbībā iesaistītām personām. Plānā ietvertie virzieni un aktivitātes plānots integrēt Liepājas pilsētas attīstības stratēģijā 2021–2027.

Projekta ietvaros uzsākto sadarbību starp Liepājas un Klaipēdas partneriem plānots turpināt arī pēc projekta noslēguma, īstenojot Liepājas – Klaipēdas sadarbības plānu vardarbības ģimenē mazināšanā, kas tika izstrādāts projekta "Drošā pilsēta" ietvaros.

Projekta laikā radītos materiālus var lejuplādēt šeit:
Pētījums par cietušo vajadzībām un pakalpojumu pieejamību (ENG)
Liepājas - Klaipēdas sadarbības plāns (ENG)
Klaipēdas pilsētas starpinstitucionālās sadarbības attīstības plāns (ENG)
Liepājas pilsētas starpinstitucionālās sadarbības attīstības plāns (LV)

Projekta partneri:
Biedrība “Centrs MARTA” (LV) – vadošais partneris
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests (LV)
Klaipēdas sociālo un psiholoģisko pakalpojumu centrs (LT)
Klaipēdas ģimenes un bērnu labklājības centrs (LT)

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 209 467, 16 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 178 047, 06 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība ”Centrs MARTA”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Sīkāka informācija par programmu pieejama www.latlit.eu, oficiālā ES mājaslapa pieejama šeit: www.europa.eu

Darbības stiprināšana

Sabiedrības integrācijas fonda projekts "Biedrības Centrs MARTA” Liepājas filiāles darbības stiprināšana"

Projekta mērķis ir atbalstīt MARTAs Liepājas filiāles darbu, lai sāktu sniegt starpdisciplinārās komandas pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem, kā arī lai uzsāktu preventīvo darbu ar jauniešiem vardarbības novēršanā Liepājas pilsētas un bijušā Liepājas rajona teritorijā.

Apzinoties vardarbības lielo izplatību Latvijas sabiedrībā, MARTA strādā nacionālā līmenī, gan sniedzot pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem, gan preventīvi strādājot ar jauniešiem. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu darbu Kurzemes reģionā un lai padarītu pieejamākus pakalpojumus šī reģiona cietušajiem un iesaistītu vairāk šī reģiona jauniešus, MARTA 2016.gada martā pieņēma lēmumu izveidot MARTAs Liepājas filiāli, kura fokusēti īstenos MARTAs aktivitātes Kurzemes reģiona līmenī.

Šī projekta ietvaros ir paredzēts stiprināt MARTAs Liepājas filiāles institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, lai varētu uzsākt darbu bijušā Liepājas rajona teritorijā (aptuveni 110 000 iedzīvotāju), sniedzot starpdisciplinārās komandas (sociālais darbinieks, psihologs un jurists) pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un ieviešot MARTAs izstrādātās preventīvā darba metodes darbā ar jauniešiem.

Projekta tiešā mērķa grupa: filiāles darbinieki un brīvprātīgie jaunieši. Netiešā mērķa grupa: vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušās sievietes un bērni, jaunieši un sociālo pakalpojumu sniedzēji Liepājas rajonā.

Projektā plānotās galvenās aktivitātes:

*Starpdisciplinārās komandas (sociālais darbinieks, psihologs un jurists) darbam ar cietušajiem izveide un kapacitātes stiprināšana (apmācības, mentorings un supervīzijas) un šo pakalpojumu integrācija sociālo pakalpojumu sistēmā Liepājas rajonā.
*Vardarbības preventīvā darba ar jauniešiem metožu pielāgošana un to ieviešana filiāles darbā.
*Filiāles institucionālās kapacitātes un ilgtspējīgas attīstības stiprināšana, nodrošinot filiāles vadību un telpas un izstrādājot finanšu piesaistes plānu un filiāles darbības stratēģiju 3 gadiem.

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2017.–31.10.2017.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.