Centra MARTA Liepājas nodibinājums ievieš organizācijas ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus

Lai veidotu Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus, 2020. gada maijā nodibinājums uzsāka un tagad, 2021. gada decembrī, noslēdz Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas "Ilgtspēja un kapacitāte" projektu "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana".

Šis projekts ir pirmais, kura ietvaros īstenotas aktivitātes organizācijas ilgtspējības pamatu veidošanai, un projektā radītās iestrādes kalpos organizācijai arī pēc projekta ieviešanas un ļaus daudz efektīvāk īstenot nodibinājuma mērķus gan sniedzot pakalpojumus vardarbībā cietušām personām, gan arī veicinot sistēmiskas izmaiņas Liepājas un Kurzemes reģiona līmenī, lai daudz efektīvāk cīnītos pret vardarbību ģimenē.

Projektā īstenotas dažādas aktivitātes nodibinājumam trīs svarīgos darbības virzienos. Kā viens no virzieniem noteikts organizācijas darbības stratēģiskā plānošana un finanšu pārvaldība. Rezultātā izstrādāts stratēģiskās attīstības plāns līdz 2023. gadam, lai veicinātu ziedojuma piesaisti, tika veikta nodibinājuma reģistrēšana sabiedriskā labuma organizācijas statusam, bet reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ļaus nodibinājumam veidot ieņēmumus no valsts programmas, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām pieaugušām personām.

Nodibinājuma redzamība un komunikācija ir būtiska, tāpēc izstrādāta nodibinājuma vizuālā identitāte un, lai regulāri informētu sabiedrību par savu darbību, bija svarīgi pilnveidot nodibinājuma mājas lapu www.martaliepaja.lv. "Balstoties uz nodibinājuma pamatdarbību esam identificējuši vairākas komunikācijas mērķa grupas, kuras vēlamies sasniegt, lai veiksmīgi īstenotu savu darbību. Tās ir vardarbībā cietušas personas kā pakalpojuma saņēmēji, citu institūciju – sociālo dienestu, policijas, bāriņtiesu, tiesu – speciālisti, kuri ikdienā saskaras ar vardarbības ģimenē gadījumu risināšanu, kā arī potenciālie atbalstītāji," norāda nodibinājuma valdes priekšsēdētāja Madara Lapsa.

Trešais darbības virziens – nodibinājuma pārvaldības sistēmas izveide un iekšējās sadarbības stiprināšana ietver klientu pārvaldības sistēmas izveidi un iekšējās kvalitātes kontroles kārtības izstrādi un ieviešanu. Ņemot vērā to, ka nodibinājuma būtiskākais darbības virziens ir starpdisciplinārās komandas sniegšana pēc "vienas pieturas" aģentūras principa, kurā ir iesaistīti daudz speciālisti (sociālais darbinieks, psihologs, psihologs bērniem, jurists, atbalsta grupu vadītājs, jauniešu mentors), tad svarīga ir efektīva pakalpojuma pārvaldības un kvalitātes kontroles sistēmas ieviešana. Šādas sistēmas elementi ir gan klientu pārvaldības sistēmas izveide atbilstoši personas datu aizsardzības noteikumu prasībām, gan kvalitātes un kontroles kārtības ieviešana, gan atbalsts komandai – supervīzijas, komandas sapulces un individuāls atbalsts komandas dalībniekiem.

Ieviešot šo projektu, tiek nodrošināta spēcīgas un labi pārvaldītas organizācijas ilgtspējīga pastāvēšana, kas sniedz būtisku pienesumu pilsoniskajai sabiedrībai Liepājā un Kurzemes reģionā. 2020. gada augustā apritēja 4 gadi kopš Centrs MARTA Liepājā sniedz kompleksu starpdisciplināru palīdzību vardarbībā cietušām personām. "Pieprasījums pēc mūsu pakalpojuma ar katru gadu pieaug. 2021. gadā kopumā 553 bezmaksas jurista, psihologa un sociālā darbinieka konsultācijās palīdzību saņēmušas 87 sievietes, 3 vīrieši un 18 bērni. Šogad novadīts arī viens atbalsta grupas 8 nodarbību cikls, kurā piedalījās 6 sievietes. Pārsvarā mūsu klienti ir no Liepājas, taču ir arī no Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas, Rīgas, Ventspils un Jēkabpils," norāda Madara Lapsa.

Projektu "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Projekta mērķis ir veidot Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus, un kopējais finansējums ir 19 173.98 eiro.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv

Izstrādā Iekšējās kvalitātes kontroles kārtību

Mūsu kolēģe dalījās ar jaunām zināšanām no FranklinCovey Latvia demo treniņa "Jaunā vadītāja domāšana" un rosināja IEKŠĒJĀS KVALITĀTES KONTROLES KĀRTĪBAS posmā par speciālistu pašvērtējumu un darba izpildes novērtējumu iekļaut regulāras individuālas vadītāja tikšanās ar darbiniekiem. Tas palīdzētu komandai virzīties uz attīstību.

Sarunai jābūt strukturētai, aptuveni 20-30 minūšu garai un vadītājs sarunu sāk ar pozitīvo:
*Kas ir izdevies?
*Kas ir tie šķēršļi, kas šobrīd kavē vai traucē darbiniekam?
*Kāds atbalsts darbiniekam vajadzīgs, lai tiktu galā ar šiem šķēršļiem?

Aktivitāte, kuras laikā tiek izstrādāta Iekšējās kvalitātes kontroles kārtība, notiek projekta "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana" ietvaros. Projekta īstenošanas laiks no 2021. gada maijs līdz decembrim.

Projektu "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Projekta mērķis ir veidot Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus, un kopējais finansējums ir 19 173.98 eiro.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv

Centra MARTA Liepājas nodibinājums iegūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu

2021. gada 8. novembrī Centra MARTA Liepājas nodibinājums ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Aktivitāte, kuras laikā tika veikta nodibinājuma reģistrēšana sabiedriskā labuma organizācijas statusam, notiek projekta "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana" ietvaros.

Sabiedriskā labuma darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, un nodibinājuma gadījumā tā ir vērsta uz *cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, *pilsoniskas sabiedrības attīstību, *sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.

Projektu "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Projekta mērķis ir veidot Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus, un kopējais finansējums ir 19 173.98 eiro.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv

Veido Stratēģiskās attīstības plānu

Centra MARTA Liepājas nodibinājuma komanda veido nodibinājuma STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNU līdz 2023. gadam, kas ļaus nodrošināt gan pakalpojuma kvalitāti, gan attīstību. Plāna izstrādē tiek iesaistīta nodibinājuma komanda.


Nodibinājums patstāvīgi darbojas vairāk kā gadu un tā darbība ietver 3 virzienus:

1. Starpdisciplinārās komandas pakalpojumu sniegšana vardarbībā cietušām personām
2. Darbs ar jauniešiem
3. Interešu aizstāvības darbs, lai veicinātu starpinstitucionālas sadarbību starp atbildīgajām valsts un pašvaldības iestādēm

Lai šos nospraustos mērķus būtu iespējams sasniegt, komandai nepieciešams izstrādāt vidēja termiņa plānošanas dokumentu, kas paredz secīgas aktivitātes saturiskā ziņā, gan arī aktivitātes, kas palīdz sasniegt izvirzītos mērķus.

Projektu "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Projekta mērķis ir veidot Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus, un kopējais finansējums ir 19 173.98 eiro.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv

Izstrādā Iekšējās kvalitātes kontroles kārtību

Centra MARTA Liepājas nodibinājuma komanda šonedēļ tikās, lai turpinātu darbu pie IEKŠĒJĀS KVALITĀTES KONTROLES KĀRTĪBAS izstrādes, kas ļaus nodrošināt pakalpojuma kvalitātes un arī pakalpojuma attīstību.


Lai pārliecinātos, ka sniegtais pakalpojums sasniedz savus mērķus un vardarbībā cietušām personām tiek sniegts atbalsts atbilstoši viņu vajadzībām, nepieciešams izstrādāt un ieviest iekšējās kvalitātes un kontroles kārtību. Procesā tiek iesaistīti visi nodibinājuma komandas dalībnieki.

Projektu "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Projekta mērķis ir veidot Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus, un kopējais finansējums ir 19 173.98 eiro.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv

Tiek īstenots projekts "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana"

2020. gada maijā sākām īstenot projektu "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana", kur finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Projekta mērķis ir veidot nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus. Projekta īstenošanas laiks no 2021. gada maijs līdz decembrim.

Projekta ietvaros tiks īstenotas aktivitātes šādos darbības virzienos:

1. Organizācijas darbības stratēģiskā plānošana un finanšu pārvaldība
2. Nodibinājuma redzamība un komunikācija
3. Nodibinājuma pārvaldības sistēmas izveide un iekšējās sadarbības stiprināšana

Projektu "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Projekta mērķis ir veidot Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus, un kopējais finansējums ir 19 173.98 eiro. 

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv