Strādājam kopā, lai palīdzētu

Liepājas Centrā MARTA palīdzību var saņemt vardarbībā cietušās personas jau kopš 2017. gada

Centra MARTA Liepājas nodibinājums ir iepriekš Centra MARTA Liepājas filiāles īstenoto aktivitāšu turpinātājs jau kā atsevišķa juridiska persona, sākot no 2020. gada 24. janvāra.

Nodibinājuma mērķis ir dzimumu līdztiesības veicināšana, sieviešu interešu un tiesību aizstāvība.

Kaut arī Centra MARTA Liepājas nodibinājums ir reģistrēts tikai 2020. gadā, tā dibinātājs – biedrība "Centrs MARTA", kura atrodas Rīgā, mērķtiecīgi īsteno dažādas iniciatīvas Liepājā kopš 2016. gada novembra, kad tika rīkots seminārs valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem par varmāku rehabilitāciju, pieaicinot ekspertus no Norvēģijas. 2017. gada maijā pirms pašvaldību vēlēšanām Centrs MARTA pirmo reizi Liepājā rīkoja pašvaldības mēra amata kandidātu diskusiju par sievietēm aktuāliem jautājumiem.

2017. gada 24. augustā tika izveidota Centra MARTA Liepājas filiāle ar darba telpām Kūrmājas prospektā 11. Centrs MARTA Liepājas filiāle ir aktīvi iesaistījusies arī citās pilsoniskās aktivitātēs, kļūstot par nozīmīgu NVO sektora pārstāvi Liepājas pilsētā. Saistībā ar vardarbības ģimenē mazināšanu bieži tika sniegta ekspertīze un viedoklis reģionālajos un nacionālajos medijos.

Kā nevalstiskā organizācija, kuras viena no tiešajām mērķa grupām ir vardarbībā cietušās sievietes un bērni,

Centrs MARTA Liepājā ir pirmā organizācija, kas 2017. gadā uzsāka sniegt specializētus pakalpojumus mērķa grupai.

2021. gada augustā apritēja 4 gadi, kopš Centrs MARTA Liepājās sniedz kompleksu starpdisciplināru palīdzību vardarbībā cietušām personām. Kopumā gandrīz 550 bezmaksas jurista, psihologa un sociālā darbinieka konsultācijās palīdzību saņēmušas 115 sievietes un 23 viņu bērni. Visbiežāk nepieciešama bijusi jurista un psihologa palīdzība. 18 sievietes ir piedalījušās atbalsta grupās, kas ir īpaša iespēja gan saņemt, gan sniegt atbalstu, meklējot katrai savu veidu kā dzīvot tālāk drošā un harmoniskā vidē.

Kopš 2017. gada ir sniegta palīdzība 115 vardarbībā cietušām sievietēm un 23 viņu bērniem, kā arī organizētas 3 atbalsta grupas vardarbībā cietušām sievietēm.

2018. gada jūnijā Centra MARTA Liepājas filiāle uzsāka īstenot EK INTERREG programmas projektu "Drošā pilsēta", kura ietvaros tika veikts pētījums par vardarbībā cietušo vajadzībām, tika apmācīti gan policijas, gan citu iestāžu darbinieki, pilotēta policijas un Centra MARTA un sociālā dienesta sadarbība pēc policijas izsaukumiem (gadījumu anketēšana), kā arī kopīgi izstrādāts

Liepājas Starpinstitucionālās sadarbības attīstības plānu vardarbības ģimenē mazināšanai 2020-2025.

No 2020. gada 1. marta līdz 31. oktobrim Centra MARTA Liepājas nodibinājums Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" ietvaros īstenoja projektu, ar kuru tika nodrošināta organizācijas pamatdarbība, kā arī īstenotas interešu aizstāvības aktivitātes Liepājā – līdzdalība Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādē, kā arī Liepājas Starpinstitucionālās sadarbības attīstības plāna vardarbības ģimenē mazināšanai 2020-2025 uzraudzība un monitorings.

Savukārt no 2021. gada 1. janvāra nodibinājums īsteno jau otro "NVO fonds" projektu pamatdarbības nodrošināšanai un interešu aizstāvības īstenošanai Liepājā, uzsvaru liekot uz vardarbības gadījumu analīzi un starpinstitucionālo sadarbību Liepājā, lai cietušie saņemtu efektīvāku aizsardzību un atbalstu.

2021. gada 8. novembrī Centra MARTA Liepājas nodibinājums ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Sabiedriskā labuma darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, un nodibinājuma gadījumā tā ir vērsta uz *cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, *pilsoniskas sabiedrības attīstību, *sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.

Centra MARTA Liepājas komandā strādā sociālā darbiniece, psiholoģe (arī psiholoģe bērniem), zvērināta advokāte, jurists un projektu asistente/jaunieši grupu vadītāja. Komandu vada nodibinājuma valdes priekšsēdētāja. Darbinieki regulāri tiekas komandas supervīzijās, kuras veic kvalificēts supervizors.