Nodibinājuma mērķis ir dzimumu līdztiesības veicināšana, sieviešu interešu un tiesību aizstāvība. Uzdevumi:

Uzlabot

sieviešu, jauniešu un bērnu sociālo integrāciju, mazinot sociālo  un  etnisko  spriedzi,  mazinot  vardarbību  un  cilvēku tirdzniecību, piedāvājot radošus risinājumus problēmām

Uzraudzīt

politikas procesus, rosināt normatīvo aktu grozījumus, ietekmēt politisko nostādņu veidošanu, radīt tiesu precedentus un  rosināt  mainīt  tiesu  praksi,  atbilstoši  starptautiski  atzītiem cilvēktiesību standartiem

Stiprināt un atbalstīt

sieviešu  aktivitāti  sabiedrībā,  izglītojot sievietes,  jauniešus,  amatpersonas,  lēmumu  pieņēmējus, sieviešu organizācijas un citas nozīmīgas ieinteresētās personas visā  Latvijā,  Eiropā  un  pasaulē,  stiprinot  sieviešu  tiesību aizstāvību starptautiskā mērogā

Iesaistīt

vīriešus dzimumu līdztiesības stiprināšanā

Veidot

starptautisko  sadarbību  sieviešu  tiesību  aizstāvībai  un veikt attīstības sadarbību sieviešu tiesību kultūras veicināšanā

Nodibinājuma statūti

Skaties šeit: Nodibinajuma_statuti.pdf