Sniegsim Tev palīdzību

Centrs MARTA Liepājā sniedz kompleksu starpdisciplināru palīdzību vardarbībā cietušām personām

Pie mums vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās

Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, bērnu psihologa un jurista konsultācijas. Pakalpojums piemērots personām, kuras cieš no vardarbības un vēlas saņemt psiholoģisku atbalstu, un informāciju kā rīkoties. Ja vēlies saņemt palīdzību vai konsultāciju par pieejamiem pakalpojumiem Centra MARTA Liepājas nodibinājumā sazinies ar mums zvanot pa tālruni 29 195 442 vai rakstot uz e-pastu centrs@martaliepaja.lv.  Uz e-pastu mēs atbildēsim 1 darba dienas laikā, uz zvanu, ja netiek atbildēts uzreiz – arī 1 darba dienas laikā.  Palīdzību vai konsultāciju var saņemt arī Centrā MARTA Rīgā (67378539, centrs@marta.lv) vai Rēzeknē (25648595, rezekne@marta.lv).

Apmeklētāju pieņemšana notiek biroja darba laikā, iepriekš vienojoties par vizīti. Pieteikties pirmreizējai konsultācijai var darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:00, zvanot pa tālruni 29 195 442 vai rakstot uz e-pastu centrs@martaliepaja.lv un e-vēstulē atstājot savu kontaktinformāciju.

Centra MARTA Liepājas nodibinājuma darbiniece ar Tevi sazināsies pa Tevis norādīto tālruni vai e-pastu. Pirmā konsultācija (apmēram 45 minūtes) notiks pēc iepriekšējas vienošanās ar Tevi abpusēji ērtā laikā. Tajā tiks noskaidrota situācija, plānoti drošības pasākumi, ja atrodies apdraudējuma apstākļos, kā arī tiks pārrunāti iespējamie palīdzības veidi un kārtība.

Pēc pirmās darbinieka konsultācijas nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta citu speciālistu palīdzība, un dalība pašpalīdzības grupā. Psihologa un jurista konsultācijas notiek pēc klienta un speciālistu savstarpējas vienošanās, bet ne brīvdienās un svētku dienās. Sociālās darbinieces, jurista un psihologa konsultācijas ir pieejamas gan klātienē, gan attālināti, izmantojot videozvanu.

Atceries, Tu neesi viens! Tev var palīdzēt!

Varam sniegt palīdzību un atbalstu

  • Ja esi vardarbīgās attiecībā vai esi piedzīvojis vardarbību – fizisku, emocionālu, seksuālu, ekonomisku, vardarbīgu kontroli vai vajāšanu. Arī draudu izteikšana var būt viena no vardarbības pazīmēm. Vairāk par vardarbību un tās veidiem un izpausmēm vari uzzināt šeit
  • Ja Tava ģimene ir nonākusi krīzes situācijā, kuras dēļ ir risks zaudēt bērnu aizgādības tiesības
  • Ja esi piedzīvojis seksuālo ekspluatāciju, darba ekspluatāciju, fiktīvās laulības vai citas cilvēku tirdzniecības formas
  • Ja esi attiecību atkarībā
  • Ja esi krīzes situācijā

Speciālisti

Sociālais darbinieks – nodrošina konsultācijas par iespējamiem sociālo problēmu risinājumiem, sniedz atbalstu, informāciju un nepieciešamības gadījumā iesaista citus speciālistus problēmu risināšanā

Jurists
– sniedz konsultācijas par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, laulības šķiršanu, bērnu aizgādības jautājumiem, uzturlīdzekļiem, saskarsmes tiesību kārtības izmantošanu, par cietušā tiesībām kriminālprocesā u.c. jautājumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdz sagatavot juridiskos dokumentus (pieteikumus tiesai, iesniegumus citām iestādēm), kā arī īsteno aizstāvību un pārstāvību tiesas sēdēs gan krimināllietās, gan civillietās

Psihologs – sniedz psiholoģisko atbalstu, lai mazinātu trauksmi, bailes un citas psiholoģiskās problēmas

Psihologs bērnam – sniedz bērnam psiholoģisko palīdzību dažādās dzīves situācijās. Tie bērni, kuri nav tiešā veidā cietuši no vardarbības pret sevi, taču ir novērojuši vardarbību ģimenē, izjūt nopietnas psiholoģiskas un uzvedības sekas, līdzīgi kā no vardarbības cietušie bērni. Bērni, kuri novēro vardarbību ģimenē, nereti kļūst bailīgi, trauksmaini, grūti uzticas cilvēkiem, netic saviem spēkiem, jo gadiem ir dzīvojuši bezpalīdzības stāvoklī

Atbalsta grupa vardarbībā cietušām sievietēm – grupā tiek pārrunāti jautājumi par to, kā iziet no upura lomas un atgūt pašpārliecību, kā atkārtoti neiekļūt vardarbīgās attiecībās, kā jūtas bērni, ja vecāku starpā notiek vardarbība, kur un kā meklēt resursus, lai palīdzētu sev. Pašpalīdzības grupā piedalās līdz 10 dalībniecēm un to vada Centra MARTA Liepājas nodibinājuma speciālists (sociālais darbinieks vai psihologs)

Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām pilngadīgām personām

Vardarbībā cietušas personas un viņu tuvinieki var saņemt 10 individuālas speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, jurista) konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā palīdzības apjoms var tikt palielināts vēl par 10 konsultācijām.

Klientam konsultācijas ir bezmaksas. Pakalpojuma ietvaros veiktās gadījumu vadīšanas un pakalpojuma administrēšanas izmaksu lielāko daļu sedz Centra MARTA nodibinājums, speciālistu konsultācijas tiek apmaksātas no valsts budžeta. Pakalpojuma saņemšanai jāpierakstās uz konsultāciju un jāuzraksta iesniegums.

Gadījumos, ja persona nevar saņemt valsts apmaksātu palīdzību (piemēram, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu anonīmi, vai ir izlietots valsts apmaksātās palīdzības apjoms, u.c. gadījumos) nodibinājuma speciālistu konsultācijas iespējams saņemt par maksu vai līdzmaksājumu. Konsultāciju izmaksas var tikt segtas arī no ziedotāju saziedotiem līdzekļiem, tāpēc par līdzmaksājuma apmēru konkrētajā gadījumā būs iespējams vienoties ar sociālo darbinieku. Līdzmaksājums veicams uz vietas skaidrā naudā vai ar bankas pārskatījumu pēc saņemtā rēķina.

Sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecībā cietušām pilngadīgām personām

Cilvēku tirdzniecības upuriem pieejamais pakalpojuma apjoms ir līdz 180 dienām. Šajā laikā ir iespēja saņemt speciālistu palīdzību un cita veida atbalstu atbilstoši upura vajadzībām (drošais patvērums, transporta izmaksas, dokumentu atjaunošanas izmaksas, tulka pakalpojumi, pirmās nepieciešamības preces u.c.).

Ja upuris ir atzīts par cietušo vai liecinieku kriminālprocesā, tad palīdzību iespējams saņemt arī ilgāk par 180 dienām. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums klientam ir bezmaksas, izmaksas tiek segtas no valsts budžeta.

Pakalpojuma saņemšanai jāpierakstās uz konsultāciju Centrā MARTA un jāuzraksta iesniegums.