Atbalsts un palīdzība Ukrainas sievietēm un bērniem

Projekts "MARTA: atbalsts un palīdzība Ukrainas sievietēm un bērniem Liepājā un Dienvidkurzemes novadā".

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu vardarbības seku mazināšanā sievietēm un bērniem, kuri, bēgot no kara Ukrainā, apmetušies Liepājā un Dienvidkurzemes novadā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Profesionāli sociālās rehabilitācijas pakalpojumi: psihologa, jurista, sociālā darbinieka konsultācijas.
  • Līdzgaitnieka pakalpojumi personām bez latviešu un krievu valodas zināšanām.
  • Atbalsta grupas nodarbības.
  • Vizuāli plastiskās mākslas nodarbības.
  • Deju un kustību nodarbības.

Projekta īstenošanas rezultātā mērķa grupai (sievietes un bērni – Ukrainas kara bēgļi, kuri cietuši no vardarbības) būs pieejami vajadzībām pielāgoti pakalpojumi, sniegts psihoemocionālais atbalsts, nodrošināta krīzes intervence, mazināts posttraumatiskais stress, veicināta iekļaušanās vietējā sabiedrībā un piekļuve atbalsta, palīdzības un pakalpojumu saņemšanai.

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2022.-31.12.2022. 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Vardarbības mazināšana jauniešu vidē Liepājā

Projekts "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana".

Projekta mērķis ir veicināt vardarbības pret bērniem un jauniešiem un cilvēku tirdzniecības mazināšanu Liepājas pilsētā un Kurzemes reģionā. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenotas šādas aktivitātes:

  • Jauniešu grupu nodarbību “Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē.” īstenošana.
  • Mentoru pakalpojumu nodrošināšana jauniešiem, kas cietuši no vardarbības un cilvēktirdzniecības upuriem.
  • Terapeitiskās atbalsta grupas norise.
  • Klientu apmierinātības novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un supervīzijas starpprofesionāļu komandai.

Projekta īstenošanas laiks: 01.2022.-10.2022.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.